50%
تخفیف
ترسیم چوب لباسی با کتیا

ترسیم چوب لباسی با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
26 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم گوشی تلفن با کتیا

ترسیم گوشی تلفن با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
20 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم لاستیک ماشین با کتیا

ترسیم لاستیک ماشین با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
24 دقیقه
11000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم میل لنگ با کتیا

ترسیم میل لنگ با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
48
14000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم آج در کتیا

ترسیم آج در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
14 دقیقه
10000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم تیغه فرز با کتیا

ترسیم تیغه فرز با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم انبردست در کتیا

ترسیم انبردست در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم توپ فوتبال در کتیا

ترسیم توپ فوتبال در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
31 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم راکت تنیس درکتیا

ترسیم راکت تنیس درکتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
37 دقیقه
6000 تومان
50%
تخفیف
آموزش مثالی کاربردی از نرم افزار کتیا

مثالی کاربردی از نرم افزار کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30دقیقه
5000 تومان